nounhotsflorer

About nounhotsflorer

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עובדים אמינה. העובדים משאירים טיפים מלקוחות באופן אישי. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי באילת – צור עבודה טובה עם רווחים מעולים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. רק שיטה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות גם לבנות וגם ללקוחותינו.